TEK-İŞ SENDİKASI 13/03/2020'de Kredi yurtlar işçileri tarafından Genel Merkez istanbulda kuruldu.

Tek-iş sendikası 1.Olağan genel kurulunu 29/08/2020'de tamamladı.

TEK-İŞ-SENDİKASI, 6356 Sayılı Yasanın (1) Sayılı cetvelde tanımlanan 18 sıra numaralı ?Konaklama ve Eğlence Yerleri? işkolunda kurulu, Türkiye çapında faaliyet yapan bir sendikadır. Bu konuda yasal değişiklikler olması halinde, Merkez Yönetim Kurulu ( MYK) maddede yasaya uygun değişiklik ve redaksiyonu yapıp, ilgili resmi mercilere bildirme ve yasal değişikliği aynen uygulamaya yetkilidir.

SENDİKANIN GAYE ve İLKELERİ:

Gücünü emeğin yüce değerinden alan TEK-İŞ SENDİKASI :

İnsan Hakları ve Evrensel Hukuk ilkeleri başta olmak üzere; yasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı ve bunlara uymayı esas alır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde koruyup, geliştirmeyi ilke edinir.

Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar. İnsani temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele verir.

Toplumumuzun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak, özgürlükçü, adaletli ve çoğulcu bir demokrasinin korunup geliştirilmesi için çaba harcar. Bunu varlık sebebi sayar. Dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, renk, farkı gözetmeden işçi topluluğunun haklarının korunup geliştirilmesine çaba gösterir.

Dil, din, ırk, cinsiyet, renk, mezhep, inanç, siyasi görüş ve düşünce ayrımı gözetmeksizin iş kolumuzda bütün işçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,demokrasi dışı tüm yönetim biçimleri ve insanlık dışı uygulamalarla mücadele etmeyi temel ilke sayar.

Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkin ilkelerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanlarının geliştirilmesini ilke edinir.

Üyelerinin mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli iş gücünü geliştirme çabasında olmayı, bu konuda uluslararası standartların değer, düzey ve güvencelerine kavuşturmayı hedef alır

Üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi, yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır hakça bir ücret elde etmelerini sağlamayı, beden ve ruh sağlıklarını koruyup, geliştirecek tedbirleri almayı benimser.

Tüm Sendikal çalışmalarda üyelerin söz ve karar hakkına sahip olmasını, demokratik işleyişin egemen kılınmasını amaçlar.
Copyright © 2020. Tüm hakları www.tekissendikasi.org aittir.